Záhrada Kammerhof

ZALOŽENIE KOMUNITNEJ BIO ZÁHRADY
Založenie komunitnej záhrady v Kammerhofe je jednou z piatich aktivít projektu Zelená Misia, ktorý sa zameriava na obnovu a ekologizáciu historických priestorov v srdci Banskej Štiavnice.

Súčasný stav

Nádvorie Kammerhofu v aktuálnom stave predstavuje nevyužitý potenciál v rámci národnej kultúrnej pamiatky umiestnenej v historickom centre. Hlavnými problémami sú jeho využitie ako parkoviska a zanedbaný stavebno-technický stav. Kamenná dlažba je poškodená a štrkové násypy spevnených plôch sú v nevyhovujúcom stave, vrátane nedostatočne vyspádovaného terénu. Na nádvorí chýba oddychová a informačná zóna, ktorá by privítala návštevníkov múzea či náhodných návštevníkov z ulice.

Založenie komunitnej bio záhrady:
Záhrada Kammerhof

Zámerom aktivity je znižovanie environmentálneho zaťaženia prostredia nádvoria Kammerhofu, skultivovanie zanedbaných verejných priestorov budovy a vytvorenie nových edukačných aktivít.

Na nádvorí Kammerhofu vznikne nový verejný priestor: komunitná záhrada so zeleňou a vodozádržným systémom v podobe výmeny dláždenia niektorých častí nádvoria. Priestor bude slúžiť na vzdelávanie pre partnerov projektu, ale aj ostatné školy a miestne komunity. Vďaka tejto aktivite projektu Zelená Misia sa prepojí horná a dolná časť nádvoria Kammerhofu a vznikne príjemná oddychová zóna pre návštevníkov múzea.

Dažďová voda sa bude zadržiavať a využívať na podporu vegetačného cyklu v území. Vsakovanie dažďovej vody a jej spätné odparovanie podporí zmenu lokálnej mikroklímy. Opätovné využívanie vody z miestnej studne nadviaže na historický cyklus vody v území.

Skultivované prostredie podporí rozvoj komunitného života s využitím komunitnej záhrady, kde sa budú môcť pestovať rastliny a bylinky. Revitalizovaný priestor bude slúžiť na nové vzdelávacie programy pre verejnosť pre zvyšovanie povedomia o klimatickej zmene.

Cieľ a výstupy

Cieľom založenia komunitnej záhrady je vytvorenie platformy na podporu aktívnych občianskych i odborných komunít, na prepájanie generácií a formovanie medzinárodných partnerstiev.

AUTORKA NÁVRHU

Ing. Miriam Húšťavová